KONTAKT
PRIME GLOBAL GRUPA DORADCZA S. A.
ul. Kazimierza Wielkiego 67, 5O-O77 Wrocław
+48 71 341 74 11
PIOTR WYROŚLAK
DYREKTOR HANDLOWY
M: +48 691 363 508
NIP
REGON
KRS
897-172-81-68
O2O523716
0000542476
Organ Rejestrowy:
Sąd Gospodarczy we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego:
1OO.OOO zł
EN