PRIME ANALYSIS
Przeprowadzanie analiz potrzeb funkcjonalnych związanych z wyborem zintegrowanych systemów informatycznych wspierających zarządzanie.

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowej analizy procesów strategicznych, zarządczych i operacyjnych, kompetencji ludzkiej i infrastruktury celem opisania aktualnego stanu przedsiębiorstwa. Analiza taka jest podstawą do wspólnego wypracowania koncepcji strategicznej rozwoju infrastruktury operacyjnej – wyznaczenia kierunków i wskazania obszarów które warto, a które nie warto informatyzować lub usprawniać. W kolejnym etapie opracowujemy szczegółową ścieżkę dojścia do celu.

PRIME SELECT
Wybór zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie oraz jego dostawcy.

Celem projektu PrimeSelect jest pomoc firmom w terminowym i zgodnym z oczekiwaniami funkcjonalnymi wyborze dostawcy i wdrożeniu systemu informatycznego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.

 

Obejmuje ona identyfikację procesów biznesowych w Państwa firmie celem określenia, które z nich zostaną objęte przyszłym wdrożeniem systemu klasy ERP.

 

Wspólnie z Wami budujemy rekomendowany zakres funkcjonalny i organizacyjny wdrożenia. Określamy cele i spodziewane korzyści z niego płynące. Sugerujemy podział wdrożenia na fazy budując realistyczny harmonogram objęcia wdrożeniem planowanych obszarów Państwa firmy. Wiedząc, że inwestycje w zintegrowane systemy są kosztowne przedstawiamy prognozę kosztów takiego przedsięwzięcia.

 

Oferujemy także pomoc przy przygotowaniu zapytania ofertowego do dostawcy, przygotowaniu bezpiecznej umowy wdrożeniowej. Wspieramy Was podczas prezentacji systemów, wizyt referencyjnych i w negocjacjach.

 

Jednym zdaniem jesteśmy w stanie zorganizować od początku do końca projekt wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w Państwa firmie.

PRIME AUDIT
Audyty projektów wdrożeniowych

Zdarza się, że wdrożenie utknie w martwym punkcie, narażając na wymierne straty całą inwestycję w system informatyczny. W takim przypadku oferujemy audyt projektu wdrożeniowego, którego celem jest określenie stanu faktycznego wdrożenia i oszacowanie koniecznej pracochłonności do ukończenia jego ukończenia oraz nakreślenie ścieżek wyjścia z impasu. 

EN