Prime SCM Best Practice
Organizacja łańcucha dostaw.

 

Warsztaty obejmujące pięć bloków tematycznych związanych z obszarami łańcucha dostaw – kluczowymi dla każdego przedsiębiorstwa.

 

Od lat specjalizujemy się w organizowaniu procesów biznesowych w ramach zarządzania dostawami, zaopatrzeniem, zakupami, logistyką wewnątrzmagazynową oraz organizacją łańcucha dostaw w sieciach rozproszonych.

Naszą dewizą jest praktyczna identyfikacja potrzeb Klientów oraz formułowanie wniosków dotyczących optymalizacji procesów.

Warsztaty prowadzone są przez praktyków biznesu, doświadczonych managerów logistyki oraz certyfikowanych konsultantów logistyki i systemów informatycznych.

Zakres modułowy warsztatów (pięcioobszarowy) – najlepsze praktyki w organizacji:

 • procesowej zarządzania zaopatrzeniem w łańcuchu dostaw w tym budowa wirtualnych łańcuchów dostaw
 • logistyki wewnętrznej w firmach produkcyjnych ze szczególnym naciskiem na metody zaopatrzenia produkcji i zarządzania ruchem towarowym surowców i wyrobów gotowych do centr dystrybucyjnych
 • procesów logistyki wewnątrzmagazynowej – z wykorzystaniem systemów zarządzania magazynem (WMS)
 • łańcuchów dostaw w sieciach rozproszonych – szczególnie w sieciach detalicznych
  w zakresie organizacji:
 • procesów planowania – zarówno popytu (SOP) jak i zasobów (surowców, mocy maszyn, czasu pracy itd.)
  • procesów zaopatrzenia
  • operacyjnej dostaw m.in. w budowie sieci dystrybucyjnej,  wspomagania sieci przez wirtualne łańcuchy sterowane systemami takimi jak SAP Retail
  • procesów replenishmentu, push czy pull z magazynów lub w procesach bezpośrednich z dostawcami (Third Party)

 

Warsztaty adresowane są do managerów logistyki zajmujących się organizacją łańcuchów dostaw. W razie potrzeb mogą być rozszerzone o tematykę związaną z zarządzaniem punktem sprzedaży – w zakresie sposobów organizacji zarządzania kategorią, ceną, konwersją i promocją.

 

Warsztaty organizujemy cyklicznie w postaci forum PrimeForum. Możliwe są również dedykowane zakresy tematyczne dla indywidualnych klientów.

Prime Retail Best Practice
Organizacja procesów Retail.

Warsztaty obejmujące tematycznie obszar zarządzania siecią detaliczną przez systemy ERP – z naciskiem na modelowanie w systemie SAP Retail.

 

Doświadczenia naszych konsultantów poparte są kierowaniem sieciami detalicznymi, zarządzaniem tzw. back and front office w łańcuchu dostaw.

Wielokrotnie zajmowaliśmy się projektowaniem procesów retail podczas wdrożeń systemów ERP oraz projektów optymalizacji procesów logistycznych.

Mamy za sobą wdrożenia branżowe w modelu podstawowym dla sieci dóbr wolnorotujących – jako osoby odpowiedzialne za projekt. Prowadziliśmy też wdrożenia jako certyfikowani konsultanci systemów ERP SAP Retail dla branży fashion, telekomunikacja i AGD.

Zakres warsztatów obejmuje prezentację najlepszych praktyk dla:

 • organizacji metod zarządzania kategorią – kryteria i metody podziału punktów sprzedaży i asortymentu,
 • sposobów zarządzania ekspozycją, asortymentem, przestrzenią, półką itd.
 • organizacji procesów w łańcuchu dostaw – replenishment, push, pull, tworzenie listingów itd.
 • organizacją kalkulacji cenowej
 • zarządzaniem promocją i metodami symulacji promocji
 • budową i zarządzaniem planami sprzedaży i popytu, wpływ danych zewnętrznych i otoczenia, metody korekty planów,
 • modelowanie sieci detalicznej i wirtualnych łańcuchów dostaw w systemie ERP, szczególnie dla rozwiązań branżowych (telekomunikacja, fashion, AGD).

 

Warsztaty adresowane są do managerów zarządzania kategorią lub łańcuchem dostaw w sieciach detalicznych. W razie potrzeb mogą być rozszerzone o tematykę związaną z zarządzaniem punktem sprzedaży – zagadnienia konwersji, zarządzania czasem czy ekspozycją.

 

Warsztaty organizujemy cyklicznie w postaci forum PrimeForum. Możliwe są również dedykowane zakresy tematyczne dla indywidualnych klientów.

Prime WMS Best Practice
Organizacja procesów logistyki magazynowej.

Warsztaty obejmują zarządzanie wszystkimi typami magazynów – przepływowymi, wysokiego składu, sterowanymi automatycznie ze szczególnym naciskiem na magazyny sterowane przenośnikami rolkowymi.

Nasi konsultanci poza  działaniami doradczymi w swojej karierze zawodowej kierowali również logistyką magazynową oraz wdrożeniami systemów WMS jako certyfikowani konsultanci ERP, ABS, SAP, RELAG czy Qguar

Zakres warsztatów to najlepsze praktyki w organizacji:

 • geografii magazynów oraz geografii wewnątrzmagazynowej
 • składowania
 • przepływów – towarów i ruchu wewnętrznego
 • obszarowej – punkty identyfikacji, crossdocking, strefy przyjęć, obsad bram, zarządzanie transportem (FMS – forklift management system jak i zarządzanie placem)
 • wielostopniowych metod przepływowych i wielostopniowych procesów - przyjęć z zewnątrz, przyjęć z produkcji,  wydań z konsolidacją, pakowaniem, multiorder-picking,  stref kontrollingu wyjścia itd.
 • modelowaniu magazynu w systemach ERP

 

Warsztaty adresowane są do managerów logistyki zajmujących się organizacją magazynowania. W razie potrzeb mogą być rozszerzone o tematykę związaną z zarządzaniem wysyłką i transportem. Szczególny nacisk kładziemy podczas warsztatów na modelowanie WMS w systemie SAP.

 

Warsztaty organizujemy cyklicznie w postaci forum PrimeForum. Możliwe są również dedykowane zakresy tematyczne dla indywidualnych klientów.

Prime Demand & Sales Planning Best Practices & Tools
Organizacja procesu planowania popytu i sprzedaży.

Warsztaty i modelowanie danych w zakresie tworzenia metod planowania popytu i optymalizacji zapasów w łańcuchach dostaw.

Dysponujemy zaawansowanym warsztatem i narzędziami do osiągania założonego celu – do poprawy trafności planowania popytu, modelowania łańcuchów jak i również do obniżenia poziomu zapasów w sieci dystrybucji.

Zakres naszych warsztatów obejmuje prezentację najlepszych praktyk dla:

 • organizacji procesu planowania jako procesu operacyjnego a nie tylko statystycznego
 • tworzenia modeli odzwierciedlających i optymalizujących łańcuch dostaw w narzędziach Tools Group i SAP Forecasting and Replenishment
 • Tworzenia Maszyn Samouczących i Adaptujących Modele Popytu – w tym elementy Sztucznej Inteligencji
 • budowa modeli stochastycznych i dopasowanie adaptacyjne modeli do danych z wykorzystaniem narzędzi TG i SAP R&R
 • warsztaty optymalizujące poziom zapasów w docelowym łańcuchu
 • optymalizacja zaopatrzenia i zakupów na podstawie zmienionego łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi TG i SAP R&R

 

Warsztaty adresowane są do managerów zarządzania zapasem i zakupami w łańcuchach dostaw. 

EN